Informácie pre zákazníka

Na základe nariadenia EÚ 2016/679 čl. 13

Prevádzkovateľ

  • DYNAGROUP Slovensko s.r.o.
  • Sídlo: Bratislava, Mlynské Nivy 73/a
  • Prevádzka: JAMAL SK, s.r.o., Hanulova 41, Nitra
  • Kontakt: Martin Daniš, [email protected], 0902 903 280

Prevádzkovateľ na základe nariadenia EÚ 2016/679 oznamuje svojim zákazníkom, že získava a uchováva osobné údaje popísané v tomto dokumente. Ďalej oznamuje svojim zákazníkom, že nezamýšľa prenos získaných údajov do tretích krajín, alebo k tretím osobám.

Informačný systém prevádzkovateľa o zákazníkoch prevádzkovateľa uchováva nasledovné kategórie osobných údajov: Mená, priezviská a kontaktné údaje o konateľoch a kontatkných osobách právnických osôb. Mená, priezvická a kontaktné údaje o fyzických osobách. Prevádzkovateľ uchováva tieto údaje na základe Nariadenia EÚ 2016/679 čl. 6 ods. 1 písm. b pre možnosť naplnenia zmluvných a predzmluvných vzťahov medziprevádzkovateľom a jeho zákazníkmi.

Kamerový systém – Za účelom zvýšenia ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia v okolí priestorov prevádzkovateľa je vobjekte prevádzkovateľa prevádzkovaný kamerový systém, ktorý zachytáva fyzickú podobu dotknutých osôb. Zabezpečovanie kamerového záznamu vykonáva prevádzkovateľ na zabezpečenie svojho oprávneného záujmu na základe nariadenia EÚ) 2016/679 čl. 6 ods. 1 písm. f.

Práva dotknutých osôb podľa nariadenia EÚ 2016/679 (V prípade upretia týchto práv má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.):

  • Právo požadovať od poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa pacienta – dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o informácie ohľadom typu a rozsahu uchovávaných osobných údajov. Dotknutá osoba má tiež právo získať výpis osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ o ňom uchováva.
  • Právo na opravu osobných údajov – Dotknutá osoba má právo požadovať opravu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva. Tento má povinosť ich bezodkladne opraviť – pokiaľ je to technicky možné.
  • Právo na vymazanie osobných údajov – Dotknutá osoba má právo na zabudnutie – vymazanie osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ uchováva. Toto právo sa nevzťahuje na údaje, ktoré prevádzkovateľ uchováva na základe zákonnej povinnosti.
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – v prípade, že spracúvanie údajov je protizákonné alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov má dotknutá osoba právo žiadať obmedzenie spracúvania takýchto údajov.
  • Právo namietať spracúvanie osobných údajov – dotknutá osoba má právo namietať spracovanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa.
  • Právo na prenosnosť osobných údajov – dotknutá osoba má právo na prenosnosť svojich údajov k inému prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ ich tak musí poskytnúť dotknutej osobe v štruktúrovanom a bežne používanom formáte. Dotknutá osoba má následne právo tieto údaje preniesť k inému prevádzkovateľovi. Priamy prenos od jedného prevádzkovateľa k druhému nie je technicky možný.